INFORMATOR

 

1. RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( RODO ) informujemy wszystkich naszych klientów, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAGAL” S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 dostosowało procesy przetwarzania danych do nowych zasad. W związku z powyższym nasza firma przetwarza wszystkie powierzone nam dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa, w tym także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma :

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAGAL” S.C.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 NIP :895-00-16-876
w osobie: Agnieszki Szymkowiak Inspektorki Ochrony Danych Osobowych

Kontakt : pocztą na adres firmy 51-128 Wrocław, ul. Poświęcka 8
e-mail : med@magal.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAGAL” gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, pracowników, dostawców w ramach prowadzonej działalności.

a) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, zlecenia, realizacji zamówienia lub innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PUH MAGAL, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

b) Dane osobowe przekazywane mailowo lub telefonicznie będą przetwarzane tylko w celu skontaktowania się z klientem, udzielenia wyjaśnień, przesłania ofert i odpowiedzi a także w celu realizacji umowy, zlecenia, zamówienia lub do momentu ustania przydatności

4. Okres przechowywania danych

Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, dane osobowe naszych klientów mogą być przechowywane w celu :
- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zlecenia lub zamówienia
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa np. podatkowych, rachunkowych, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych lub mediacyjnych
- przechowywania do celów zapewnienia rozliczalności z klientem

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w w/w celach jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na :
- wykonaniu zawartej umowy, zlecenia lub zamówienia z klientem
- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, zlecenia, zamówienia lub prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania w/w usług przez PUH MAGAL S.C.

5. Udostępniania danych osobowych

Dane osobowe klientów udostępniane są firmom dostarczającym zamówienia, bankom, podmiotowi realizującemu usługi księgowe na rzecz Administratora. Organom publicznym, takim jak urzędy skarbowe, policja, sądy i inne organy państwowe, mogą prosić firmę PUH MAGAL o dostarczenie danych zgromadzonych na temat klienta.
PUH MAGAL będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

6. Uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Skargi

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

8. Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu. Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa w tym przepisów RODO

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magal” s.c
Stanisław Marcisz, Jan Galasiński
ul. Poświęcka 8, Wrocław 51-128

tel./ 71 352 70 49

e-mail: med@magal.pl

 

 

monitoring pozycji : monitoring pozycji              ostatnia aktualizacja 11 10 2015