INFORMATOR

 

SZKOLENIA

SZKOLENIE W CELU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie nadawania uprawnień IOR w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dziennik Ustaw z dnia 31 grudnia 2012r poz. 1534

Uprawnienia typu R - dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich, do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nowotworowych.

Uprawnienia typu S – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magal” s.c
Stanisław Marcisz, Jan Galasiński
ul. Poświęcka 8, Wrocław 51-128

tel./fax 71 325 52 14
tel./ 71 352 70 49


e-mail: med@magal.pl

Szkolenie w celu uzyskania uprawnień typu :

R i S

20.04.2020 -24.04.2020

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego dbając o Państwa i nasze zdrowie, szkolenie i egzamin, które miały się odbyć w dniach od 20 do 24 kwietnia 2020r zostają odwołane.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)

EGZAMIN

24.04.2020

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, art. 71 ust. 7 i ust. 8) koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ponosi się w formie opłaty stanowiącej dochód budżetu państwa, i wnosi się ją na rachunek Głównego Inspektora Sanitarnego w wysokości 520 zł*.

Opłatę za egzamin należy uiścić po odbyciu szkolenia albo po dopuszczeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego osoby do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem egzaminu.

WAŻNE:
W celu zapewnienia możliwości odbycia egzaminu w możliwie najkrótszym terminie, po odbyciu szkolenia dowód wniesienia opłaty za egzamin należy przekazać do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na adres: , oraz zabrać go na egzamin w celu okazania, przed rozpoczęciem egzaminu, składowi egzaminacyjnemu. Powyższe ma na celu weryfikację, czy zgłaszając się na egzamin osoba uiściła wymaganą przepisami prawa opłatę za egzamin.

* § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz. 1534)

https://gis.gov.pl/bip_list/ochrona-radiologiczna/egzaminy-ior/

 

Informacje ogólne dotyczące szkolenia:

Uprawnienia IOR nadaje się osobie, która posiada staż pracy przy źródłach promieniowania jonizującego co najmniej:


• roczny w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe
• roczny w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, które posiadają dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika elektrokardiologii
• trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie (staż pracy, o którym mowa nie jest wymagany w przypadku osób, które przedłożą dokument potwierdzający, że program studiów wyższych obejmował zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do egzaminu:

• odpisy – kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
• dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania jonizującego (praca z aparatem RTG tylko uprawnienia typu R )
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy „ J ” konieczny wpis na zaświadczeniu – brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ).
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
• kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W/w dokumenty akceptowane są wyłącznie w postaci oryginalnej lub kserokopiach potwierdzonych notarialnie, dopuszcza się również poświadczenie przez adwokata lub radcę prawnego, pracownika organu administracji publicznej oraz przez podmiot, który wydał dokument.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

Dokumenty do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy S .........................................................................................

Formularz zgłoszeniowy R .........................................................................................

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych ....................................................

ostatnia aktualizacja 11 10 2016