RODO

Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Kliknij po więcej informacji

    INFORMATOR

 

SZKOLENIE W CELU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021r w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia. DZ.U. Z 2021 poz.1908

Uprawnienia typu R - dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich, do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nowotworowych.

Uprawnienia typu S – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magal” s.c
Stanisław Marcisz, Jan Galasiński
ul. Poświęcka 8, Wrocław 51-128

tel./ 71 352 70 49

e-mail: med@magal.pl

Termin szkolenia

15.04.2024 - 19.04.2024

EGZAMIN

19.04.2024

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1941, art. 71 ust. 7 i ust. 8) koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ponosi się w formie opłaty stanowiącej dochód budżetu państwa i wnosi się ją na rachunek
Głównego Inspektora Sanitarnego

Opłatę za egzamin należy uiścić po odbyciu szkolenia albo po dopuszczeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego osoby do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem egzaminu

Osoby uprawnione do zdania egzaminu, bez konieczności odbycia szkolenia powinny przesłać do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Dowód wniesienia opłaty za egzamin należy przekazać do Głównego Inspektoratu Sanitarnego na adres : oraz zabrać go na egzamin w celu okazania, przed rozpoczęciem egzaminu, składowi egzaminującemu https://www.gov.pl/web/gis/egzamin-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-nadanie-uprawnien-inspektora-ochrony-radiologicznej

 

Informacje ogólne dotyczące szkolenia:

Uprawnienia IOR nadaje się osobie, która posiada staż pracy przy źródłach promieniowania jonizującego co najmniej:

• roczny w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe
• roczny w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, które posiadają dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika elektrokardiologii
• trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie (staż pracy, o którym mowa nie jest wymagany w przypadku osób, które przedłożą dokument potwierdzający, że program studiów wyższych obejmował zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Do wniosku o nadanie uprawnień należy dołączyć n/w dokumenty:
• odpisy (kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia lub zawodu
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
• zaświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące lub oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą z wykorzystaniem aparatu rtg
• zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

Dokumenty do pobrania:

 

• zgłoszenie na szkolenie R

• zgłoszenie na szkolenie S

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

• wniosek o nadanie uprawnień

ostatnia aktualizacja 11 10 2016